Фортисмо клас - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

СУ "Козма Тричков" започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

  1. Дигиталност и креативност– ръководител: Варя Динкова - гл. учител по ИТ
  2. Компютърен свят– ръководител: Надежда Витанова - ръководител направление "ИКТ

Специфичните цели на проекта са насочени към:

В СУ „Козма Тричков“ е  доставен интерактивен дисплей , който са внедрени  в учебния процес за подобряване на качеството и ефективността на обучението, образованието и възпитанието.

Проекти

Назад към съдържанието | Назад към главното меню